Концепція виховної роботи

I. Вступ

Запровадження Концепції обумовлено завданнями що стоять перед сучасною школою. Головним завданням нашої школи є формування в учня потреби в здоровому способі життя, розвиток інтелекту і широкий гармонійний розвиток виховання інтелігентності у спілкуванні та естетичного сприйняття світу.
Принципи та підходи, які спрямовані на кінцевий результат, реалізуються школою у співпраці з батьками.
У навчальному закладі виховання спрямоване на особистість дитини, особлива увага приділяється формуванню «Я-концепції” через діяльність творчих центрів.
Концепція виховної роботи школи ґрунтується на правовій базі, яку складають:
 Загальна декларація прав людини;
 Декларація прав дитини;
 Конституція України;
 Закони України «Про освіту”, «Про загальну середню освіту”;
 Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 №1243 «Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України»;
 «Державна національна програма Освіта”. Україна 21 століття;
 Концепція громадянського виховання;
 Концепція національного виховання;
 Концепція формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді;
 Національна програма виховання дітей та молоді в Україні.

ІІ. Мета та завдання

Мета виховної роботи полягає у поєднанні навчання і виховання, підпорядкування організації та змісту освіти завданням формування, всебічно розвиненої особистості, перетворення систем моральних та духовних цінностей на важливий чинник виховання учнів школи, здатність до саморозвитку і самовдосконалення. Виховувати високоосвічену та життєво комплектну творчу особистість. Ця мета передбачає розв’язання цілого комплексу взаємопов’язаних між собою завдань:
 підвищити статус виховання в школі;
 зміцнити і розвивати виховні функції навчального закладу,
 посилити координацію зусиль суб’єктів виховання;
 ефективніше використовувати сучасний педагогічний досвід та
 дослідження сучасної психолого-педагогічної науки у сфері виховання;
 зорієнтувати виховну систему на визначення пріоритету морально-духовного розвитку особистості;
 розвивати демократичний стиль керівництва виховним процесом;
 посилити роль сім’ї у вихованні дітей, зміцнити її взаємодію зі школою;
 сприяти розвитку учнівського самоврядування як центру
самореалізації особистості;
 спрямовувати зусилля на підвищення професійної
компетентності педагогів у здійсненні процесу виховання.
Особливості виховної роботи школи
Особливості виховної роботи школи мають визначатися:
 комфортним положенням учнів у шкільному колективі;
 стосунками взаємодовіри, взаємоповаги, створенням умов
 для гармонійного розвитку учнів;
 бажання самостійно збагачувати свої знання розширювати
 свій кругозір, нестандартно вирішування завдання;
 фізичні вдосконалення;
 зміною форм життєдіяльності учнівського колективу з метою подальшого розвитку творчих начал;
 поширення кращого педагогічного досвіду виховання.
Основні принципи виховання:
 принцип національної спрямованості виховання;
 принцип гуманізації демократизації;
 принцип субєкт — субєктної взаємодії.
 принцип цілісності;
 принцип особистісної орієнтації;
 принцип життєвої смислотворчої самодіяльності;
 принцип превентивності.
Основні напрями виховання:
 громадське виховання;
 родинне виховання;
 національно-патріотичне виховання ;
 художньо – естетичне виховання;
 моральне та превентивне виховання;
 спортивне – оздоровче виховання та формування здорового способу життя;
 економічне виховання
 правове виховання
Методи виховання:
Зміст і методи особистісно орієнтованого виховання спрямовані на становлення права на вільний розвиток та реалізацію здібностей учнів, розвиток їх самосвідомості, культури ,потреб,
Відповідальної поведінки.
Основні форми виховної діяльності:
 інформаційно-масові;
 діяльнісно-практичні групові;
 інтегративні;
 інтерактивні;

Очікувані результати реалізації концепції:

 підвищення професійної компетентності педагогів у здійсненні процесу виховання!;
 формування в учнів життєвої компетентності, системи смислових координат, уміння створювати і реалізовувати власні життєві проекти;
 впровадження здоров`я зберігаючих технологій, виховання в учнів орієнтації на здоровий спосіб життя;
 гармонійний розвиток особистості у різноманітних видах позакласної роботи;
 забезпечення єдності навчання її виховання як двох взаємозалежних складових системи освіти;
 поєднання організаційно-педагогічної, родинно-сімейної, національно-культурної, просвітницької діяльності педагогів, батьків, учнів.